మానికొండ సూర్యావతి "శత జయంతి సభ" లో ప్రసంగిస్తున్న పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బ్రిందా కారత్