అమరావతి రైతు పాదయాత్రకు సిపిఎం ఒంగోలు నగర కమిటీ సంఘీభావం