అనంతపురం విద్యార్ధులపై లాఠీచార్జి చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి