విజయనగరం జిల్లా సీతానగరం షుగరు ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం చెల్లించాల్సిన