రాజధాని అమరావతి ప్రజలసమస్యలపై సిహెచ్ బాబూరావు ప్రెస్ మీట్