కేంద్ర ప్రభుత్వం బొగ్గు సరఫరా చేసి విద్యుత్ బ్లాక్ అవుట్ ను నివారించాలి