సీపీఎం రాష్ట్ర మహాసభ ఆహ్వానం సంఘం ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సిపియం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు