విజయవాడలో విద్యుత్ సౌధా వద్ద సిపిఎం నిరసన ,ERC ఆదేశాల కాపీల దగ్ధం