కృష్ణానదీ జలాల పంపిణీ సమస్యను రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు..