మహిళలకు భద్రత కల్పించండి, రమ్య కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి