నదీ జలాల వివాదాన్ని ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలన్న