ఇసుక కేంద్రాల్లో పనిచేసిన 1922 మంది ఉద్యోగులను కొనసాగించాలని కోరుతూ