నిరుద్యోగ సంఘాలు, యువజన, విద్యార్థి సంఘాలు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతు