సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు ప్రెస్ మీట్ _28/6/21