కృష్ణా జలాలపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలి