పెంచిన పెట్రో ధరలకు నిరసనగా వైజాగ్ లో ఆటో కి తాళ్ళు కట్టి లాగుతూ నిరసనలు