విలీన మండలాల ప్రజల కొరకు చింతూర్ లో సున్నం రాజయ్య స్మారక ట్రస్ట్ ఆద్వర్యం లో ఐసోలేషన్ కేంద్రం ప్రారంభం