నాటు మందు అనధికార పంపిణీ, బ్లాక్ మార్కెట్ ని నిరోధించాలని కోరుతూ