కేంద్ర ప్రభుత్వ రైతు, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై కర్నూల్లో సిపిఎం, ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో బ్లాక్ డే నిర్వహణ