కా|| రెడ్డి శ్రీరామమూర్తి , కా|| కె.శేషగిరి ఆన్లైన్ సంతాపసభ