నూతన పరిశ్రమలపై పబ్లిక్ హియరింగ్ ను వెంటనే వాయిదా వేయాలని కోరుతూ