వ్యాక్సిన్లు, ఆక్సిజన్ కోసం సీఎం ఎం కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేయాలి