ఆ మూడూ జనాల్ని ముంచే పార్టీలే..నిప్పులు చెరిగిన VSR