యాదగిరిని గెలిపించండి..ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టండి