తెర్నేకల్ లో కామ్రేడ్ ఈశ్వరరెడ్డి భవన్ ప్రారంభోత్సవంలో పి.మధు