"రైతు ఉద్యమం- ప్రభుత్వ ప్రచారం" అనే అంశంపై వియస్సార్