ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రైతు ఉద్యమం - ప్రభుత్వ ప్రచారం live with VSR