ప్రస్తుత రాజకీయాలు - ప్రాంతీయ పార్టీల ముందున్న సవాళ్ళు సెమినార్