ఢిల్లీలో రైతుల పోరాటానికి మద్దతుగా కర్నూల్ లో భారీ ప్రదర్సన