కరోనా కాలంలో ప్రైవేటు బడ్జెట్ స్కూళ్లలో ఉపాధి కోల్పోయిన వారికి ప్రత్యేక స్కిం ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కోరుతూ...