దివిస్ కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన.. సిపిఎం మద్దతు