వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగ పోరాటం చేస్తున్న రైతులకు మద్దతుగా నిలిచిన వామపక్షనాయకులు అరెస్టులకు ఖండన