విశాఖలో ఫ్రెడ్రిక్ ఏంగెల్స్ ద్విశత జయంతి సభ.. మాట్లాడుతున్న సిహెచ్ నర్సింగరావు