మానవత్వానికే తలవంపులు తెస్తున్న రాష్ట్ర బిజెపి తన వైఖరి మార్చుకోవాలి.