నవంబర్ 7 నుండి 15 వరకు జరిగిన ప్రచారయాత్ర ముగింపు సందర్భంగా గుంటూరు సభలో మాట్లాడుతున్న కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు గఫూర్