శ్రీకాకుళం బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్న పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి కృష్ణమూర్తి