కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నవంబర్ 7 నుండి 15వరకు జరిగిన ప్రచార కార్యక్రమం ముగింపు సభలో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న శర్శ, బాబురావు ,ఇతర నేతలు