కొవ్వాడ అణువిద్యుత్ పార్్క కి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలియజేస్తున్న సిపిఎం శ్రేణులు