చిత్తూరు జిల్లా నగరి, నారాయణవనం మండలాలలోని మరమగ్గాల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని కోరుతూ ...