కృష్ణజిల్లా గంపలగూడెం మండలం వినగడప కట్టలేరుపై ద్వసం అయిన బ్రిడ్జి స్ధానంలో శాశ్వత హైలెవల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించాలని కోరుతూ