అమరావతి పారిశుద్ద్య కార్మికులకు వేతన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలి.