ఎ.పి.యస్. ఆర్.టి.సి. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు చట్ట ప్రకారం తెల్ల రేషన్ కార్డుల మంజూరు కోరుతూ...