స్ధానిక సంస్ధల ఎన్నికల నిర్వహణ సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతిపాధన