గుంటూరు జిల్లాలోని కొల్లూరు,భట్టిప్రోల్ మండలాల్లోని లంకగ్రామాలను మురుగు, వరద నుండి కాపాడాలి.