విజయనగరం మహారాణి కాలేజ్ ను ప్రభుత్వం స్వాధినం చేసుకోవాలని కోరుతూ