సాంస్కృతిక రంగంలో పార్టీ కర్తవ్యాలు పుస్తక ఆవిష్కరణ చేస్తున్న సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వై. వెంకటేశ్వరరావు, ఎంవీస్ శర్మ, మంతెన సీతారాం, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు జమలయ్య