విలేకర్ల సమావేశంలో మట్లాడుతున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, కేంద్రకమిటి సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు