గోదావరి ముంపు ప్రాంతాలు కుక్కునూరు, వేలూరుపాడులలో పర్యటించి గిరిజనులతో మాట్లాడుతున్న సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, ఇతర నాయకులు