గోదావరి ముంపు గ్రామాల్లో పర్యటించనున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు

Event details

గోదావరి ముంపు గ్రామాల్లో పర్యటించనున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు
Date & time 2020-09-02 00:00:00
Venue కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు మండలాల్లో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు పర్యటన..
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation సిపిఎం
Organisation Details