కేంద్రప్రభుత్వ విద్యుత్ సంస్కరణలపై #CPM మధు ఆగ్రహం|| CPIM AP